Back to Data & Privacy

Privacy Policy

Integritetspolicy för rekrytering 

1. Allmänt

Tjänsten för hantering av rekryteringar och förenkling av anställningsprocessen ("Rekryteringssystemet") drivs av Teamtailor på uppdrag av det anställande Dustin bolaget, Dustin AB, med organisationsnummer 556237-8785 eller Dustin Sverige AB, med organisationsnummer 556666-1012, Augustendalsvägen 7, 131 52 Nacka strand, beroende på vilken tjänst rekryteringen gäller ("Dustin", "vi", "oss"). För den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för denna integritetspolicy (”Integritetspolicy”) är Dustin personuppgiftsansvarig.

Det är viktigt att de personer som använder Rekryteringssystemet ("du") är säkra på, och är informerade, om hur vi hanterar dina personuppgifter i rekryteringsprocessen. Vi strävar efter att upprätthålla högsta möjliga standard när det gäller skydd av personuppgifter. Vi behandlar, hanterar, använder och skyddar dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

2. Insamling av personuppgifter

Vi ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som du adderar till Rekryteringssystemet, eller för de personuppgifter som vi på andra sätt samlar in med via Rekryteringssystemet.

2.1 När och hur vi samlar in personuppgifter 

Vi samlar in personuppgifter från dig när du;

  • gör en ansökan via Rekryteringssystemet eller på annat sätt adderar personuppgifter om sig själv, på egen hand eller genom att använda en tredje part;
  • använder Rekryteringssystemet för att upprätta kontakt med vår personal via ”Connect”-funktionen, genom att addera personuppgifter om dig själv, på egen hand eller genom att använda en tredje part; och
  • tillhandahåller identifierbara uppgifter i chatten, som tillhandahålls via vår hemsida, som är relevanta för ansökningsförfarandet.

Vi kan samla in personuppgifter om namn, kontaktuppgifter, utbildning och arbetslivserfarenhet från tredje parter och via andra offentliga källor. Detta kallas "Sourcing" och utförs manuellt av våra anställda eller automatiskt i Rekryteringssystemet.

I vissa fall kan våra anställda göra rekommendationer om potentiella kandidater. I dessa fall kommer våra anställda addera personuppgifter om dig, såsom namn, kontaktuppgifter, utbildning och arbetslivserfarenhet, i Rekryteringssystemet. I de fall detta görs kommer behandlingen av dina personuppgifter att omfattas av denna Integritetspolicy och du kommer att informeras om behandlingen. Du kommer att få möjlighet att neka vår inbjudan att upprätta kontakt eller fortsätta som kandidat i ett specifikt anställningsförfarande. Om du gör det kommer vi att ta bort dina personuppgifter från Rekryteringssystemet.

Vi kan också samla in vissa personuppgifter via cookies. Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av Rekryteringssystemet och för att samla statistik kring hur du använder tjänsten och vart dina enheter befinner sig. För mer information, vänligen se https://jobs.dustin.se/cookie_....

3. Ändamål och laglig grund 

 Ändamålet med insamlingen och behandlingen av personuppgifter är att hantera våra rekryteringsförfaranden och för att se till att vi anställer rätt person till rätt tjänst. Vi baserar behandlingen av personuppgifter på vårt legitima intresse att administrera vår rekrytering. Vi kan också behandla dina personuppgifter under en period efter att en rekryteringsprocess är avslutad, för att skydda Dustin mot potentiella diskrimineringsanspråk. Denna behandling är också baserat på vårt legitima intresse.

För vissa ändamål, behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Vi kommer till exempel att be om ditt samtycke till att behålla din arbetsansökan för att kunna överväga dig för framtida tjänster. Vi kommer även be om ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter när du väljer att upprätta kontakt med oss via ”Connect”-funktionen.

3.1 Lagring och överföring 

De personuppgifter som samlas in via Rekryteringssystemet lagras och behandlas inom EU/EES. Skulle vi använda tredjepartsleverantörer utanför EU/ESS, säkerställer vi att de upprätthåller en adekvat skyddsnivå genom att använda någon av de tillgängliga skyddsmekanismerna, såsom EU kommissionens standardavtalsklausuler.

3.2 Hur länge personuppgifterna behandlas 

Vi kommer bara att behandla dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för en specifik rekryteringsprocess eller, om du har upprättat kontakt med oss via Connect-funktionen, tills du vill att vi raderar dina uppgifter. Vi kommer inte behålla dina personuppgifter längre än 12 månader om du inte samtycker till att vi behåller dina uppgifter längre än så, för att kunna överväga dig till framtida tjänster.

Vi kan komma att spara dina uppgifter under en period efter att rekryteringsprocessen stängdes, i syfte att skydda Dustin mot potentiella diskrimineringsanspråk.

4. Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om och en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss genom att höra av dig till oss genom kontaktuppgifterna enligt punkt 8 nedan. En kopia av dina personavgifter kommer lämnas till dig utan kostnad. För ytterligare kopior kan vi ta ut en administrativ avgift.

Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Skicka in en begäran genom att använda kontaktuppgifterna under punkt 8 nedan.

Under vissa omständigheter har du rätt att kräva radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot sådan behandling som sker baserat på vårt berättigade intresse.

Du har alltid rätt att återkalla ett samtycke till behandling som du tidigare lämnat till oss. Vänligen notera att ett sådant återkallande inte påverkar behandling som redan skett med ditt lämnade samtycke som grund.

Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat format och i vissa fall få dessa uppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Denna rättighet omfattar endast sådana uppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd samtycke eller avtalsförpliktelse gentemot dig som laglig grund.

Du har alltid rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten angående behandling av dina personuppgifter, om du anser att vi behandlar dina uppgifter på ett felaktigt sätt. I Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten tillsynsmyndighet för frågor som rör personuppgiftsbehandling. Deras kontaktuppgifter finner du här.

5. Säkerhet

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter.

6. Överföring av personuppgifter till tredje parter

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till;

  • våra leverantörer och underleverantörer, i deras roll som personuppgiftsbiträden och underbiträden, i enlighet med våra instruktioner, för tillhandahållandet av Rekryteringssystemet;
  • myndigheter, juridiska rådgivare eller andra aktörer, om det krävs av oss enligt lag eller myndighetsbeslut.

Vi överför endast dina personuppgifter till tredjeparter som vi har förtroende för. Vi väljer noga partners för att se till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi samarbetar med följande kategorier av personuppgiftsbiträden; Teamtailor, som tillhandahåller Rekryteringssystemet, andra företag inom Dustinkoncernen, server- och hostingföretag, företag för e-postutskick, företag för videobearbetning, företag för informationssökning, analytiska serviceföretag och andra företag med koppling till tillhandahållandet av Rekryteringssystemet.

7. Ändringar

Vi har rätt att när som helst göra ändringar eller tillägg till denna Integritetspolicy. Den senaste versionen av Integritetspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig via Rekryteringssystemet. Om vi skulle göra större ändringar, som till exempel skulle påverka någon av dina rättigheter, kommer vi att meddela dig om förändringen via e-mail.

8. Kontakt och Dataskyddsombud (DPO)

Tveka inte att höra av dig om du har frågor om innehåller i denna Integritetspolicy, om du önskar mer information kring hur vi behandlar dina personuppgifter eller om du vill rätta felaktiga uppgifter om dig.

Du kan nå oss på dataprivacy@dustingroup.com.

Vårt externa Dataskyddsombud (DPO), advokat Caroline Olstedt Carlström, är tillgänglig via samma e-mailadress. Om du vill komma i kontakt med henne, vänligen skriv att ditt meddelande är avsett för vårt Dataskyddsombud.

Already working at Dustin AB?

Let’s recruit together and find your next colleague.

Teamtailor

Career site by Teamtailor